Utskrift

- Me vil òg engasjere oss

Skrive av Judith Sørhus Litlehamar .

Nasjonalt Garborgsenter utfordrar no ungdommen på kva som må til for å få fleire unge politisk engasjerte.

 

Via det toårige pilotprosjektet "Mot til å meina" skal ein prøve å auke den politiske interessa og deltakinga i tre utvalde kommunar i Rogaland, Sauda, Hjelmeland og Time. Sentralt i

Mot til å meina

Maria Ljung og Anja Røyrøy Pettersen frå Sauda diskuterer kva annonsekampanje prosjektet bør velje. – Det er viktig at me engasjerer oss, meiner dei. (Foto: Judith Sørhus Litlehamar)

arbeidet står dei tre vidaregåande skulane som kommunane soknar til; Sauda, Strand og Bryne vgs. Det er sett ned ei gruppe med elevar frå dei tre vidaregåande skulane. Denne gruppa skal gi råd om korleis ein kan motivere ungdom til politisk engasjement og meine noko om kva som må til for få fleire ungdommar med i politisk arbeid.

Fleire unge på listene

Bakgrunnen for prosjektet er samfunnsengasjementet til Arne og Hulda Garborg. Hulda var til og med den første kvinna i kommunestyret i Asker. Difor ynskjer Garborgsenteret å bruke livshistoriene deira for å få fleire til å engasjere seg.  Den tydelege tendensen i samfunnet er no at veldig mange, spesielt blant dei unge, vel bort det å vere politisk aktiv, og bruke stemmeretten sin.

 


"Mot til å meina" ynskjer å endre dette. Målet er å få fleire ungdommar på listene til lokalvalet i 2011, samstundes som ein aukar prosenten av dei som bruker stemmeretten sin.  Prosjektet er finansiert av kommunane, Kommunal – og regionaldepartementet og næringslivet.

 

Nyleg var gruppa med ungdommar samla i Stavanger der dei blant anna fekk prøve seg på rollespelet Deadline. Her blei ungdommane kasta ut i livet som journalist i ein hektisk redaksjon. Dei fekk også møte unge folkevalde, sjefsredaktør i Stavanger Aftenblad Tom Hetland og direktør i Startsiden Espen Udland.

Ei viktig stemme

- Det ser veldig interessant ut. Eg trur det er viktig at me også kan vere med å påverke politikken, seier Maria Ljung (17) frå Sauda. Ho er sjølv ikkje politisk engasjert i dag, men meiner det blir viktig å setje seg inn i kva partia står for når ho blir gamal nok til å stemme.
Også Anja Røyrøy Pettersen (17) frå Sauda meiner dette er eit positivt prosjekt.

 

- Det er kjekt at me og kan få bidra sjølv om me er unge, meiner ho og legg til: 
- Me må i alle fall få vite meir om det. Viss det er ungdomsråd eller ungdomsparti i kommunen vår må me få vite om det.

 


Politikk er fjernt for mange ungdommar, meiner gruppa. Men dei er ikkje i tvil om kva arena politikarane bør møte på.

 


-  Politikarane burde bli flinkare til å bruke nettet, det er der me er, meinte fleire.

 


Andre meinte politikk var kjedeleg, og meinte politikarane burde høyre meir på ungdommen og kva saker dei er interesserte i. Fleire la vekt på at ungdommen også har viktige stemmer i samfunnsdebatten.

 

- Det er ingen tvil om at dette prosjektet er naudsynt, meinte Maria Ljung.

 

Ungdommane valde også ein eigen annonsekampanje som skal fylgje prosjektet. ”Synes du er greitt å få 5000 kroner i bot for å pissa der duene skit?” er bodskapen på den eine annonsen.